Privacy verklaring

Privacy Policy

Otto Kolthoff B.V. en haar dochteronderneming OK B.V. hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe Otto Kolthoff B.V. en haar dochteronderneming OK B.V. omgaan met persoonsgegevens.
Otto Kolthoff B.V. en haar dochteronderneming OK B.V. doen er, zowel als verantwoordelijke als verwerker, alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Otto Kolthoff B.V. en haar dochteronderneming OK B.V. houden zich daarbij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt in ieder geval met zich mee dat:

– Otto Kolthoff B.V. en haar dochteronderneming OK B.V. verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
– Otto Kolthoff B.V. en haar dochteronderneming OK B.V maken mede uit privacy overweging geen gebruik van sociale media als Facebook en internet applicaties als Whatsapp.;
– De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot uitsluitend die gegevens, die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– Otto Kolthoff B.V. en haar dochteronderneming OK B.V. indien nodig uitdrukkelijke om uw toestemming vragen als Otto Kolthoff B.V. of haar dochteronderneming OK B.V. deze nodig hebben voor de verwerking van uw (persoons)gegevens;
– Otto Kolthoff B.V. en haar dochteronderneming OK B.V. passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, waardoor de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Otto Kolthoff B.V. en haar dochteronderneming OK B.V. geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Otto Kolthoff B.V. en haar dochteronderneming OK B.V. op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze zullen respecteren.

Otto Kolthoff B.V. en haar dochteronderneming OK B.V. zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze ‘privacy policy’, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document of verder op deze website.

Verwerking van (persoons)gegevens van contractpartners, klanten of leveranciers

Voor zover Otto Kolthoff B.V. en haar dochteronderneming OK B.V. gegevens verzamelen en verwerken van relaties en over het gebruik van de op de website aangeboden diensten, worden deze gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:
– het naleven van wettelijke verplichtingen en vereisten;
– Administratieve doeleinden in de breedste zin;
– het aangaan of uitvoeren van contractuele afspraken met de betrokkene of het bedrijf dat wordt vertegenwoordigd door betrokkene;
– Het onderhouden van contacten met relaties.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan OK B.V. in beginsel de volgende (persoons) gegevens van u vragen:
– Bedrijfsnaam;
– Gegevens zoals ook bekend bij de Kamer van Koophandel;
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijke) Telefoonnummers;
– (Zakelijke) E-mailadres;
– Geslacht.

Voor de huur en verhuur activiteiten van Otto Kolthoff B.V. B.V. wordt in verband met de AVG het vrijstellingsbesluit Wbp paragraaf 3. Goederen en diensten: Vrijstelling 12. (Artikel 14 Vrijstellingsbesluit) t.a.v. de registratie van persoonsgegevens gehanteerd.

Uw persoonsgegevens worden door Otto Kolthoff B.V. en haar dochteronderneming OK B.V. volgens het privacy-by-design-principe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor maximaal de wettelijk voorgeschreven termijn.

Namens
Otto Kolthoff B.V. en haar dochteronderneming OK B.V
Lheebroekerweg 8
7991 NB Dwingeloo
tel: 06 51312616